Правила за участие в играта "Оцени Рапидо и спечели!"


1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1.1. С участието си в играта „Оцени Рапидо и спечели!", наричана по-нататък „Играта“, Вие (участниците) се съгласявате с и сте длъжни да спазвате описаните по-долу правила на Играта („Правилата“).

1.2. Правилата се публикуват на официалната страница на Рапидо Експрес енд Лоджистикс ( www.rapido.bg) и ще бъдат достъпни за целия период напродължителност на Играта.

1.3. „Рапидо Експрес енд Лоджистикс“ си запазва правото да променя или допълва Правилата, като промените влизат в сила отмомента, в който бъдат публикувани.

1.4. Всички участници,опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на промоцията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

2. ОРГАНИЗАТОР НАИГРАТА

2.1. Играта “Оцени Рапидо и спечели ” се организира и провежда от „Рапидо Експрес енд Лоджистикс “ ООД с адрес на управление: 1000 София, ул. „Индустриална“ №11, наричано по-нататък „Организатор“.

3. ТЕРИТОРИЯ НАПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта “Оцени Рапидо и спечели” се организира и провежда натериторията на Република България.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта иматправо да участват всички физически лица, навършили 18 год.

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НАИГРАТА

5.1. Играта стартира в 12:00 ч. на 01.05.2015 г. и продължава до 12:00 ч. на 31.07.2015 г.

6. ОПИСАНИЕ НАНАГРАДИТЕ

6.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта – Уикенд за двама в хотел „RICH” гр. Велинград, 12 часовника „Rapido”, 30 чаши „Rapido” , 50 % намалени от цената на куриерска услуга за изпращане на пратка.

6.2. Не се допусказамяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

7. МЕХАНИЗЪМ ЗАУЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1. За да се включитев Играта, Вие трябва да попълните анкетата на сайта в периода от 12:00ч. на 01.05.2015 до 12:00 ч. на 31.07.2015 г., ще се счита за участник в Играта. 

7.2. След изтичане активния период на Играта, посочен по-горе, на лотариен принцип щебъдат изтеглени един печеливш, който ще вземе голямата награда. Всеки участник в играта печели 50 % отстъпка от куриерската услуга при изпращане на пратка. 12 часовника „Rapido” и 30 чаши „Rapido”, ще бъдат теглени на три дати (01.06.15, 01.07.15 и 31.07.2015) по 4 часовника и 10 чаши на дата.

7.3 Имената напечелившите ще бъдат публикувани на страницата на Рапидо, непосредстено след изтеглянето им.

8. ПРОЦЕДУРА ЗАПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите се предоставят само на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Играта, изтеглени на лотариен принцип като печеливши.

8.2. За даполучат наградите си, печелившите ще трябва да предоставят имената си, адрес за доставка на наградата, имейл и телефон за връзка, като изпратят данните на имейл:

8.3. Представител на организатора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставения от тях телефон за контакти и имейл за уточняване на подробностите по предоставянето на наградата в рамките на 2 (две) седмици след като спечелилият се е свързал с Организатора и е предоставил контактите си.

8.4. Ако спечелил участник не предостави телефон или имейл за контакт или ако Организаторът неуспее да се свърже с него/нея на посочения от него телефон и имейл в рамките на горепосочения срок,Организаторът си запазва правото да предостави наградата наследващ, изтеглен на случаен принцип участник.

8.5. Организаторът ще положи усилия спечелилите участници да получат наградите си до 20 работни дни след датата, на която Организаторът се е свързал със спечелилия участник.

8.6. Наградите се получават срещу предоставяне на лична карта, не могат да се получават от трети лица и не могат да се разменят с паричната им равностойност.

8.7. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакти, непълен или неточен имейл адрес, непълен или неточен адрес задоставка на наградата. В този случай, Организаторът на промоцията си запазва правото да предостави наградата на следващия резервен участник.

9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.

10. ЗАМЕНЯНЕ ИПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Наградите са лични, немогат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това всъответствие с настоящите Правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на Правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства илипо други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведениеили нарушаване на Правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

12. СПОРОВЕ

Евентуално възникнали спорове между Организатора и участници в Играта се решават чрез преговори или вкраен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата накомпетентните органи.